acaulesent


acaulesent
/ə'kɔ:ləs/ * tính từ - (thực vật học) không thân (cây)

English-Vietnamese dictionary. 2015.